لغو معافیتهای نفتی

۱۶ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

چرا پس از لغو معافیتهای نفتی که پس ازخروج آمریکا از برجاممهمترین برگ برنده امریکا بود ,قیمتهای ارز نه تنها افزایش نیافت بلکه اندکی نیزکاهش یافت؟ میتواند ناشی از دو دلیل باشد ۱- به گفته رییس بانک مرکزی بدلیل مدیریتبانک مرکزی در بازار و عدم واکنش متقابل مقامات ایران  ۲- کاهش انرژی, اهمیت و توان بازارارز در جهش بهقیمتهای بالاتر. در هر صورت این میتواند نشان از ثبات بیشتردر بازارارز طی ماههایآینده باشد.

صرافی دانیال

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی سرمایه وتخصص کافی سعی در ارایه بهترین سرویس و خدمات می باشد.
حواله الکترونیکی فوری، پرداخت شهریه دانشگاه و قبوض شرکت بدون هزینه با بهترین نرخ
با مدیریت دکتر علی زمانی

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی شماره 10731722 و

XZML00000115873 به شماره HMRC MRL